Képzéseink

1. Új típusú Új típusú technikumi képzések 2020-2021. tanévtől felmenő rendszerben

Az egészségügyi képzés iskolánk egyik legrégebbi képzési területe. 1969-től megszakítás nélkül folyik a kórházi, rendelőintézeti, és a szakterülethez tartozó egyéb szakemberek felkészítése a Deákban.

Napjaink egyik talán legnagyobb kihívása az egészségünk megőrzése, fenntartása, amely nem lenne lehetséges a megfelelően képzett ápolók, asszisztensek munkája nélkül.

1.1. Az új típusú technikumi képzések közül továbbra is az ápoló képzést helyezzük középpontba.

A szakma megnevezése: GYAKORLÓ ÁPOLÓ (5 tanév, érettségivel rendelkezők számára 2 tanév)

A gyakorló ápoló az ápolói munkacsoport tagja. A képzés célja, a fekvő és járó beteg ellátásban tevékenykedő olyan szakember képzése, aki felismeri a beteg szükségletei szerinti igényeit, és képes azt annak fontossági sorrendjének megfelelően kielégíteni. Tevékenysége során alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el, felismeri a megváltozott fiziológiai szükségletekkel rendelkező állapotokat és segíti a különböző életkorú beteg embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében. Eszközöket készít elő a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, kivitelezésükben segítséget nyújt az egészségügyi team tagjainak. Biztonságos ápolási környezetet teremt, előírás szerűen kezeli a fertőző anyagokat, eszközöket. Megfigyeli, értelmezi, dokumentálja a beteg tüneteit, jelzi a fiziológiástól eltérőket, felismeri az életet veszélyeztető paramétereket. Szükség esetén megkezdi az újraélesztést. Munkáját a magasabb hatáskörű ápoló irányításával, az ápoló team tagjaként végzi. Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően. Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival.

1.2. A szakma megnevezése: ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ ( Gyakorló ápoló végzettséggel rendelkezők számára HÍD program keretében 1 tanév)

A Gyakorló ápoló szakképesítéssel rendelkezők számára 2020. szeptemberétől kezdődően lehetőség van a korábbi tanulmányaik beszámításával, új típusú HÍD program – okleveles technikusi képzés - keretében folytatni a tanulmányaikat.
Az általános ápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-, élettani és klinikumi ismeretekkel rendelkezik. Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál. Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően. Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. Részt vesz a betegoktatásban és a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában. Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamatokban. Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi szabályozások betartásával végzi. Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Folyamatosan bővíti tudását szakmai képzéseken, továbbképzéseken. Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít. Munkája során részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában, a beteg szükségleteinek megfelelő, egyénre szabott ápolási terv alapján alapápolást és szakápolási feladatokat végez. Megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait. Pszichés támogatást nyújt a betegnek és családjának. Képes felnőtt, csecsemő és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.

2. Kifutó rendszerű szakgimnáziumi képzéseink

OKJ 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ (egészségügyi ágazati érettségivel rendelkezők számára 1 tanév)

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi.

A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az ápolási folyamat megvalósításában részt venni
 • tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni
 • munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani
 • alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni
 • megfigyelő tevékenységet végezni
 • a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni
 • az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni

OKJ 54 723 03 GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ (egészségügyi ágazati érettségivel rendelkezők számára 1 tanév)

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjüknek megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.

A szakápoló irányítása mellett:

 • kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával.
 • részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában.
 • alapápolást végez.
 • előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz.
 • közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során.
 • sürgősségi eseteket felismer, megkezdi az ellátást/riaszt.
 • kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.
 • tevékenységét az egészségügyi dokumentációban az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint rögzíti.