Képzéseink

1. Új típusú szakgimnáziumi képzés 2020-2021. tanévtől felmenő rendszerben

A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre.
A pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, valamint a gyermekszeretet. Ezért a pályaválasztás motiváló tényezője lehet a humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy a szakirányt választók a munkájuk során gyermekekkel szeretnének foglalkozni.
Tanulóink a korábbi szakgimnáziumi képzésekhez hasonlóan először érettségi vizsgát tesznek, majd lehetőségük adódik érettségire épülő 1 tanéves képzés során szakképesítést szerezni, szakmai vizsgát tenni.

Szakképesítés – szakirány megnevezése:

PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS – PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki munkája során felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végzi a kompetencia határainak betartásával a feladatait. Közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz különböző programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánás-módot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • nevelési/oktatási feladatokat értelmezni
 • együttműködni más szakemberekkel
 • szociális problémák felismerésére
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • differenciált bánásmód alkalmazására
 • konfliktusok felismerésére és megoldásra
 • adekvát kommunikációra
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
 • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére
 • ügyeleti feladatok ellátására
 • pontos, következetes munkára
 • módszeres munkavégzésre
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére.

2. Kifutó rendszerű szakgimnáziumi képzéseink

Érettségire épülő szakképzéseink

OKJ 54 140 01 GYÓGYPEDAGÓGIAI SEGÍTŐ MUNKATÁRS

(pedagógia ágazati képzésben érettségizettek számára 1 tanév)

 • A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében.
 • Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
 • Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban.
 • A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat.
 • Felügyeli, kíséri a tanulókat vagy a csoportokat.
 • Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben.
 • Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében, és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban.
 • Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.

OKJ 54 140 02 PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS

(pedagógia ágazati képzésben érettségizettek számára 1 tanév)

 • A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében.
 • Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
 • A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával.
 • Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében.
 • Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.
 • Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat.
 • Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel.
 • Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat.
 • Családpedagógiai gondozási feladatokat végez.
 • Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

További válaszható – a szociális ágazathoz tartozó - képzési terület:

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ

(érettségire épülő 2 tanéves új típusú technikumi képzés)

 • A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit.
 • A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára.
 • Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét.
 • Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt.
 • A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetőek, elfogadhatóak, betarthatóak.
 • A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét.
 • A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.
 • Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.