Szociális KÉPZÉSEK

1. Új típusú technikumi képzés: KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ (felmenő rendszerű 5 éves képzés, érettségivel rendelkezők számára 2 éves képzés)

A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek nevelését – gondozását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Nevelő-gondozó munkáját a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjára és az intézménye Szakmai Programjára alapozza. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A nevelésben partnerként támogatja a szülőt. Empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján, kongruensen tudja a családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit. Egészséges életmódra nevel. Fejleszti a társas kompetenciákat, csoportnormákat. A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja. Fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő szakembereket. A gyermek fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan dokumentációt vezet.
Az új típusú technikumi képzések keretében a tanulóknak ágazati alapvizsgát kell tenniük az 5 éves képzés esetén 10. évfolyam végén, 2 éves érettségire épülő képzések esetén 13. évfolyam első félévének végén. Az alapvizsga teljesítése feltétele a külső gyakorlati képzőhelyeken történő gyakorlati tevékenységek végzésének.

2. OKJ 54 761 02 KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ KÉPZÉS (kifutó rendszerű szakgimnáziumi 4+1 éves képzés)

A 2019-2020. tanévben beiskolázott – a 2018. évi kerettanterv szerinti - szakgimnáziumi osztályunk tanulói 12. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek, a szakmai vizsgára a 13. évfolyam elvégzése után kerül majd sor. Ugyanebben a tanévben - a korábbi hagyományoknak megfelelően – indult érettségire épülő szakképzésünk is, az ide járó tanulók 2021-ben lépnek ki az iskola falai közül.

3. ÚJ típusú SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS

2020. szeptemberétől bevezetésre került felmenő rendszerű képzés:

SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ (3 tanév)

A Szociális gondozó és ápoló felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális vagy egészségügyi szakember irányításával végzi feladatait. Ismeri a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszert, és az ellátórendszer szabályozását. A szociális alap és szakosított ellátásokban gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális, vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló személyek alapápolását gondozását végzi. Az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteit kielégíti. Felismeri a kliens állapotváltozását. Felméri az egyén, csoport sajátos szükségleteit, ezekre gondozási tervet készít egy munkacsoport tagjaként. Szinten tartó és fejlesztő foglalkozást szervez felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányítása mellett. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival együttműködik. Segítő beszélgetést alkalmaz, infokommunikációs eszközöket használ. Adminisztrációs feladatokat lát el a saját feladataival kapcsolatban.
Az első év során tanulóink az iskola szaktantermeiben és demonstrációs termeiben sajátítják el az Ágazati alapvizsga letételéhez szükséges ismereteket. A vizsgát valamennyi tanulónak 9. évfolyam végén kell teljesítenie. A sikeres vizsgatevékenység után után kerülhet sor a külső gyakorlati helyszíneken történő tevékenységek elsajátítására, gyakorlati munkavégzésre.

4. SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ /OKJ 34 762 01/ KÉPZÉS (kifutó rendszerű 3 tanéves képzés)

A tanulók elméleti oktatása 9-11. évfolyamon az iskolában történik. A gyakorlati felkészítés az iskola demonstrációs termeiben folyik, illetve a 10-11. évfolyamon szociális és egészségügyi intézményekben történik.
Az első évben valamennyi tanulónak szintvizsgát kell tenni, gondozási-ápolási alapfeladatok modulból. A sikeres vizsga feltétele a szociális otthonban sorra kerülő gyakorlat megkezdésének.
Zala megyében a szociális gondozó és ápoló szakma hiányszakma, így a tanulók a képzésben való eredményes részvétel függvényében havonta ösztöndíjban részesülnek. A megszerzett szakképesítés birtokában a tanulók a szociális ellátás területén belül az idősellátásban, fogyatékkal élők ellátásában, valamint a hajléktalan ellátásban tudnak elhelyezkedni.